Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 
dothanh mighty

Kính gửi quý khách hàng bảng thông tin Thông số kỹ thuật xe tải hyundai Đô Thành lắp ráp mới đã được cục đăng kiểm Việt Nam kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật

xe tải hyundai Đô Thành kiểm định

Số giấy CNCL Nhãn hiệu PT Số Loại Kiểu động cơ Năm SX
0007/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98-TK D4DB 2016
0007/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98-TK D4DB 2016
0014/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/SGCD-TAGS D4DB 2017
0022/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98S-TK D4DD 2016
0022/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98S-TK D4DD 2016
0023/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD85-TK D4DB-D 2016
0023/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD85-TK D4DB-D 2016
0097/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH IZ49-TK JE493ZLQ4 2017
0098/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH DOTHANH IZ49-TL JE493ZLQ4 2017
0098/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH IZ49-TL JE493ZLQ4 2017
0104/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH IZ49-TMB JE493ZLQ4 2017
0116/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/DONGNAM-GC D4DB 2016
0138/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TT-TCNN D4DB 2017
0144/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/AK-TC U343 D4DB 2017
0284/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/DONGLINH-TK D4DB 2016
0284/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/DONGLINH-TK D4DB 2016
0284/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/DONGLINH-TK D4DB 2016
0312/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99 D4DB 2016
0329/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD88 D4DB-D 2016
0370/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99S D4DD 2016
0391/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TMB D4DB 2016
0392/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TK D4DB 2016
0431/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/TTCM-CGC D4DB 2016
0443/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98S/VL-X7 D4DD 2016
0443/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/AK-TĐ D4DB 2017
0445/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐL-PN D4DB 2017
0448/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD88-TK D4DB-D 2016
0449/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD88-TMB D4DB-D 2016
0469/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99S-TMB D4DD 2016
0470/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99S-TK D4DD 2016
0515/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TTCM-TD D4DB 2017
0526/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-GC2 D4DB 2017
0533/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-D60 D4DB-D 2017
0534/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD88-D48 D4DB-D 2017
0535/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD120S D4DB 2017
0564/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TBN D4DB 2017
0565/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-CGS D4DB 2016
0572/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TMB4 D4DB 2017
0573/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD88-TMB2 D4DB-D 2017
0580/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH IZ49-TMB1 JE493ZLQ4 2017
0601/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TL D4DB 2016
0616/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98S/CKGT-XTX2 D4DD 2016
0617/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98S/CKGT-XTX1 D4DD 2016
0630/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-TL D4DB 2016
0635/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-D50 D4DB-D 2016
0646/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/TINPHAT-CK D4DB 2016
0646/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/TINPHAT-CK D4DB 2017
0662/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD88-TL D4DB-D 2016
0674/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TTCM-CMCD D4DB 2017
0690/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/CONECO-CN6.0 D4DB 2016
0718/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TT-TL D4DB 2016
0726/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-TMB D4DB 2016
0761/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/NTT-TK D4DB 2016
0771/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-CK D4DB 2016
0773/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99S/DONGNAM-TL D4DD 2016
0788/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-GC D4DB 2016
0806/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/BHH-TL D4DB 2016
0806/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/VL-LCR.ZE304 D4DB 2017
0839/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/MIKA-MBBN D4DB 2017
0857/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/KPI-BOCML D4DB 2016
0876/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/VN-MBBN D4DB 2016
0885/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD120S-TMB D4DB 2017
0895/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TĐL D4DB 2016
0910/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99S-QUYEN AUTO.DLAR D4DD 2016
0915/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TK-MB.BN D4DB 2016
0925/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99S/TRD-TK D4DD 2016
0927/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-TK D4DB 2016
0931/VAQ09 - 01/17 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/NAMYEN-DL D4DB 2017
0935/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99S/CKGT-CGS D4DD 2016
0946/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/CONECO-PN D4DB 2016
0963/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/IMAE-B7X D4DB 2016
1035/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/KIENMINH.CGS D4DB 2016
1060/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TT-TĐL D4DB 2016
1134/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-CK1 D4DB 2016
1135/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-GC1 D4DB 2016
1162/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/THIENTHANH-BO D4DB 2016
1170/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TMB1 D4DB 2016
1171/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD88-TMB1 D4DB-D 2016
1180/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98/HIEPHOA-URV345.CN D4DB 2016
1203/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH HD98S/BHH-DL D4DD 2016
1263/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/KIENMINH.BO D4DB 2016
1297/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/LUOM-TK D4DB 2016
1300/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD88/TT-TTĐ D4DB-D 2016
1305/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/VL-PN6 D4DB 2016
1362/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-QUYEN AUTO.DLAS D4DB 2016
1365/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TINPHAT-LC.URV343 D4DB 2016
1365/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TINPHAT-LC.URV343 D4DB 2017
1370/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/AK-TGS D4DB 2016
1378/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/IMAE-B7X D4DB 2016
1392/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/DONGNAM-TK-BN D4DB 2016
1436/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/NTT-TBO D4DB 2016
1445/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐPT-TKCBS D4DB 2016
1492/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/KIENMINH.LC D4DB 2016
1502/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/VN-TMB D4DB 2016
1505/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/QP-TĐ D4DB 2016
1522/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TK1 D4DB 2016
1532/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐL-BNL D4DB 2016
1532/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐL-BNL D4DB 2017
1540/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐPT-ĐL.T2500 D4DB 2016
1568/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/KIENMINH.XTĐ D4DB 2016
1578/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TMB2 D4DB 2016
1610/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/AK-CGS D4DB 2016
1615/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TMB3 D4DB 2016
1663/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-QUYEN AUTO.BOAS D4DB 2016
1702/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/VN-XGS D4DB 2016
1705/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐTP-TK D4DB 2016
1706/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐTP-BO D4DB 2016
1733/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TT-TMB D4DB 2016
1745/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/BHH-DL D4DB 2016
1791/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TT-TK D4DB 2016
1813/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐTP-TMB D4DB 2016
1836/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD98 D4DB 2015
1839/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD98S D4DD 2015
1840/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD85 D4DB-D 2015
1903/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TT-TLC D4DB 2016
1917/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TT-TTĐ D4DB 2016
1930/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD98-TMB D4DB 2015
1940/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD98S-TMB D4DD 2015
1941/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD98-TMB1 D4DB 2015
1942/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD98-TMB2 D4DB 2015
1943/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD85-TMB D4DB-D 2015
1953/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH IZ49 JE493ZLQ4 2016
1972/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/ĐTP-ĐL D4DB 2016
1980/VAQ09 - 01/15 - 00 DOTHANH HD98S-TMB1 D4DD 2015
1990/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99-TĐL1 D4DB 2016
1998/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/TTCM-KCX D4DB 2016
2060/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/HTGL-TMB D4DB 2016
2060/VAQ09 - 01/16 - 00 DOTHANH MIGHTY HD99/HTGL-TMB D4DB 2017
Copyright © 2019 Hyundai Đô Thành. All Rights Reserved. Design by webseogoogle.com
 
xe tai hyundai
xe tai hyundai